โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านเวียงใต้
ชื่อกิจกรรม
FCT Family care team จ่ายยาให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
6 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
6 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลห้างฉัตร และอาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย โรงเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอื่นๆ มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 130 ราย