โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านทุ่งฮั้ว
ชื่อกิจกรรม
งานบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หน่วยบริการปฐมภูมิ 15/02/67
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
15 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลวังเหนือและ อสม.ตำบลทุ่งฮั้ว ได้จัดให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) ให้กับประชาชนตำบลทุ่งฮั้ว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว โดยมีนัดรับยาโรคเรื้อรัง และให้บริการวัดความดันโลหิตแก่ผู้มารับบริการ