โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านทุ่งฮั้ว
ชื่อกิจกรรม
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลทุ่งฮั้ว เดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
14 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ มีการประชุม อสม.ประจำเดือน กมภาพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสาร ติดตามการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดทุ่งฮั้ว