โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านร่องเคาะ
ชื่อกิจกรรม
บริการเยี่ยมบ้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย และสำรวจความต้องการกายอุปกรณ์ที่จำเป็น
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
30 พฤศจิกายน 2566
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
30 พฤศจิกายน 2566
เนื้อหา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิริวรรณ เถลิงฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ นางสาวเบญจวรรณ รูปงาม นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเคาะ สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมและความต้องการกายอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว