โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านกอรวก
ชื่อกิจกรรม
ให้บริการฉีดวัคซีนพื้นฐานเด็ก และตรวจพัฒนาการตามกลุ่มวัยในเด็กช่วงอายุ
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
30 พฤศจิกายน 2566
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
30 พฤศจิกายน 2566
เนื้อหา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก ได้ให้บริการฉีดวัคซีนพื้นฐานเด็ก พร้อมตรวจพัฒนาการตามกลุ่มวัยในเด็กช่วงอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จำนวน 8 ราย