โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านหัวเสือ
ชื่อกิจกรรม
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการในพื้นที่ตำบลหัวเสือ
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
30 พฤศจิกายน 2566
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
30 พฤศจิกายน 2566
เนื้อหา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ทาง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ นำโดย นางอุไร ภักศิลป์ ( ผอ.รพ.สต.บ้านหัวเสือ ) ได้ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการในพื้นที่ตำบลหัวเสือ โดยได้ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วย โภชนาการอาหาร การทานยาโรคประจำตัว รวมไปถึงสอนท่ากายบริหารแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ได้ออกเยี่ยมบ้าน ดังนี้ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ บ้านแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล 5 ราย , ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ บ้านสบไร่ 1 ราย ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ บ้านหนองมุงพัฒนา 1 ราย , ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ บ้านผาแมว 1 ราย