โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านทุ่งฮั้ว
ชื่อกิจกรรม
งานบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หน่วยบริการปฐมภูมิ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
30 พฤศจิกายน 2566
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
30 พฤศจิกายน 2566
เนื้อหา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทีมเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลวังเหนือและ อสม.ตำบลทุ่งฮั้ว ได้จัดให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) ให้กับประชาชนตำบลทุ่งฮั้ว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้บริการเจาะเลือดประจำปี เจาะวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว 83 คน