โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมการให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง พื้นที่ตำบลวอแก้ว
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
30 พฤศจิกายน 2566
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
30 พฤศจิกายน 2566
เนื้อหา
ได้จัดกิจกรรมการเปิดให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังและการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลวอแก้ว ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวอแก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร่วมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย และลดการทานยาของผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลวอแก้ว ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง