โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านแม่เชียงรายบน
ชื่อกิจกรรม
ประชุมอสม.
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
30 พฤศจิกายน 2566
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
30 พฤศจิกายน 2566
เนื้อหา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายบน มีการประชุม อสม.ประจำเดือน เพื่อแจ้งข่าวสาร ติดตามการทำงาน และเตรียมการคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีการทบทวนความรู้ การฝึกปฏิบัติ เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว การวัดความดันโลหิต ที่ถูกต้อง ให้กับทีม อสม.