กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เนื้อหา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง และวิทยากรจากคณะอาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง